KLAUZULA INFORMACYJNA MONITORINGU

Zgodnie z art, 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. l:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Powiatowy Zarząd .Dróg w Grójcu z siedzibą w Odrzywołku, Odrzywołek 8a, 05-622 Belsk Duży, adres e-mail: sekretariat@pzdgrojec.pl

  1. W Powiatowym Zarządzie Dróg w Grójcu powołany został inspektor ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@obi27.pl).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ochrony mienia.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. Termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji, gdy nagrania z monitoringu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa, bądź w sytuacji, gdy administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu. Przedłużenie terminu może nastąpić do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
  4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. . 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 4b Ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn- zm.) oraz art. 222 S 1 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2018 r., poz. 917 z zm.)
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).
  6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
    • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    • wniesienia skargi do organu nadzorczego.